AnestÚsicos Inhalatorios
Desflurano
Isoflurano
Oxido Nitroso
Sevoflurano